Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Viking Gent BVBA

Handelend onder de namen: De Viking Gent & Drankar

Kantooradres: Citadellaan 2, 9000 Gent

Telefoonnummer: +32 472 25 70 69

E-mailadres: info@devikinggent.be 

IBAN-nummer: BE09 7380 3338 1257

BIC: KREDBEBB

Btw-identificatienummer: BE 0837.876.991

Algemene voorwaarden

Enkel de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (hierna ook “Algemene Verkoopvoorwaarden”) regelen de contractuele relaties tussen, enerzijds, Viking Gent BABA, eigenaar en beheerder van de website devikinggent.be (hierna: “de Website”), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Citadellaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0837.876.991 (hierna genoemd de ‘Verkoper’) en, anderzijds, iedere consument (natuurlijke persoon) – klant van de Website (hierna genoemd de ‘Klant’). Bevestigd de Algemene Gebruiksvoorwaarden terug te vinden op de Website, maken integraal deel uit van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. In geval van contradictie tussen beide documenten hebben deze Algemene Verkoopvoorwaarden echter voorrang. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de Algemene Verkoopvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. De Klant wordt daarom verzocht de Website regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.

Inleiding

De Klantendienst van de Verkoper staat ter beschikking van de Klant voor vragen, inlichtingen en/of klachten:

*op het volgende telefoonnummer: +32 472 25 70 69;

*op het volgende adres: ‘De Viking Gent, Citadellaan 2, 9000 Gent;

*via e-mail met het contactformulier beschikbaar op de Website

De Klant heeft toegang tot de Website 24 uur op 24, 7 dagen op 7 en dit gedurende het hele jaar, behalve in geval van onderhoudswerken of overmacht. Het doel van de Website is het mogelijk maken van het bestellen van producten en het opzoeken van informatie over producten en de diensten die de Verkoper slechts voor een beperkte tijd en voor welbepaalde producten aanbiedt.

Indien u een geschil heeft en u dit niet kan oplossen onderling met een van de vertegenwoordigers van Viking Gent BVBA kan u zich beroepen op het platform van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/odr/).

Artikel 1: Voorwerp

De Algemene Verkoopvoorwaarden beschrijven de modaliteiten tussen de Verkoper en de Klant bij verkoop op afstand van goederen en diensten via de Website. Ze drukken alle rechten en plichten van de partijen uit, onder andere met betrekking tot de bestelling, betaling, de levering en de herroeping van goederen. Door het aanmaken van een gratis account op de Website en bij de bevestiging van elke bestelling verklaart de Klant uitdrukkelijk onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen, verstaan en goedgekeurd. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde terug te vinden onderaan de Website alsook op eenvoudige navraag bij Viking Gent BVBA (zie contactdetails hierboven).

Artikel 2: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit kan door een ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin de Klant verklaart de overeenkomst te willen herroepen of door gebruik te maken van het in Bijlage 2 van het Boek VI van het Wetboek Economisch recht voorziene modelformulier. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoeder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Ingeval er op het door de Klant opgegeven leveringsadres een onthaal of receptie aanwezig is, zal de herroepingstermijn verstrijken 14 dagen na aflevering van het pakket aan het onthaal of receptie aanwezig op het adres opgegeven door de Klant. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant naar het vermelde afhaalpunt in België met de producten die hij/zij wenst terug te brengen. De Klant draagt alle directe kosten die ontstaan ten gevolgen van het terugbrengen van de bestelde goederen in het kader van dit herroepingsrecht. De producten moeten worden teruggebracht door de Klant in hun oorspronkelijke en ongeopende verpakking, en in goede staat, samen met alle toebehoren en de documentatie (bewijs van aankoop en bestel- of leveringsbon). De Klant zal een formulier moeten invullen bij Viking Gent BVBA waardoor hij/zij zal verklaren dat hij/zij de overeenkomst betreffende de verkoop van de betrokkene product(en) wenst te herroepen, met vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst, haar/zijn naam en adres en vermelding van de producten en de hoeveelheid. De Klant zal worden terugbetaald in contanten (inclusief leveringskosten indien leveringskosten werden betaald) ongeacht de manier waarop de (online) betaling geschiedde.

De Klant kan zich, overeenkomstig artikel VI 53 van het Wetboek van Economisch Recht, niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht:

*In geval van levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

*In geval van levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; – Enzovoort.

Artikel 3: Algemeen

Krachtens de Algemene Verkoopvoorwaarden is een Klant iedere natuurlijke persoon die minstens 18 jaar oud is of die beschikt over de toelating van de bevoegde persoon op de datum waarop zijn bestelling wordt gevalideerd, behoudens de toepassing van artikel 5.4 in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Klant is een consument die zijn bestelling op de Website plaatst. Iedere bestelling die op de Website geplaatst wordt, moet overeenstemmen met de normale behoeften van een huishouden. De Website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, hieronder begrepen het gebruik door handelaars. Voor eventueel resterende vragen wordt verwezen naar de Klantendienst op het nummer +32 472 25 70 69

Artikel 4: Kenmerken van de producten en prijzen

4.1 Raadpleging van de kenmerken van de producten en diensten

De Verkoper stelt op zijn Website de aangeboden producten en diensten voor. Zo kent de Klant de essentiële kenmerken voor hij of zij een bestelling plaatst. De afbeeldingen van de producten op de Website zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd en zijn niet bindend. Hoewel de Verkoper er alles aan heeft gedaan om de producten nauwkeurig weer te geven, kan de Verkoper niet garanderen dat de weergave van de producten op het beeldscherm van de Klant exact overeenstemt met de bestelde producten. De producten van de Verkoper kunnen zodoende iets afwijken van deze afbeeldingen. De afbeeldingen van de producten zijn zodoende louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Hoewel de Verkoper er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, gewichten, inhouden, dimensies en afmetingen weergegeven op de Website een niet onredelijke afwijking kennen.

4.2 Beschikbaarheid van de producten / geldigheid van de aanbieding

De Website voorziet in de levering van een selectie van producten gedurende een bepaalde (beperkte) periode. De selectie van beschikbare producten varieert dan ook in functie van elke periode, van elke welbepaalde promotie of actie. Onder voorbehoud van dit tijdelijke karakter stelt de Verkoper alles in het werk om de beschikbaarheid van het hele gamma aan op de Website voorgestelde producten en diensten te garanderen. De productaanbiedingen en de prijzen op de Website, zijn geldig zolang ze op de Website zichtbaar en beschikbaar zijn (dit stemt overeen met de aanwezigheid van de knop “Toevoegen”). Het is mogelijk dat een product onbeschikbaar wordt tussen de toevoeging in de winkelmand door de Klant en de bevestiging van de gehele bestelling door de Klant beschreven in artikel 5.2 hieronder. Als een product niet voorradig is op het moment van de voorbereiding van uw bestelling zal/zullen dit/deze product(en) u niet in rekening worden gebracht. Indien u betaald heeft met een Kredietkaart (Visa/Mastercard) zal enkel het bedrag van de geleverde producten in rekening worden gebracht. Indien u met een debetkaart (Bancontact/Maestro) heeft betaald zal de Klantendienst contact met u opnemen, telefonisch of per e-mail, om de terugbetaling (die per overschrijving zal plaatsvinden) te organiseren.

4.3 Prijzen

De prijzen vermeld op de Website zijn aangeduid in Euro en inclusief BTW en alle andere taksen, evenals de kosten voor alle diensten die de consument verplicht bijkomend dient te betalen. Ook de zogenaamde Recupel-kosten, indien van toepassing, zijn inbegrepen in de op de Website aangegeven prijzen. De promotionele prijzen die op de Website staan aangegeven, zijn deze die van toepassing zijn op de dag van de bestelling. U geniet uitsluitend de promoties en kortingen die gelden op de dag van de bestelling. De Verkoper neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. De Website bevat echter een groot aantal producten en het is mogelijk dat, ondanks de redelijke inspanningen van de Verkoper, een aantal van de producten op de Website van een verkeerde prijs zijn voorzien. Leveringskosten zijn inbegrepen in de op de Website aangeduide prijzen. Deze leveringskosten worden echter uitdrukkelijk meegedeeld voor de uiteindelijke bevestiging van de bestelling (zie hieronder ook artikel 7). De communicatiekosten verbonden aan het gebruik van de Website of aan de eventuele kost voor de telefoonverbinding zijn niet inbegrepen in de prijzen van de producten en blijven ten laste van de Klant. De Verkoper betaalt het prijsverschil tussen de prijzen van de Verkoper en die van zijn concurrenten (website of winkel) niet terug. Wanneer er door een onjuiste invoer van gegevens of een verkeerde muisklik gemaakt is kan in dat geval de bestelling geannuleerd worden, ook als ze automatisch bevestigd werd door de Verkoper. De Klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht zodat hij, indien gewenst, een nieuwe bestelling kan plaatsen tegen de juiste prijs.

Artikel 5: Bestelling

5.1 Registratie

Het gehele registratie- en bestelproces is uitvoerig beschreven en kan men terug vinden op de Website. Verder kunnen de Klanten zich met al hun vragen ook melden bij de Klantendienst, o.a. op het telefoonnummer +32 472 25 70 69. Bij een eerste bestelling dient de Klant zich op de Website te registreren. Tijdens de registratie zal de Klant gevraagd worden de nodige informatie te verstrekken die een levering van de bestelde goederen mogelijk maakt. Belangrijk hierbij is de opgave van een volledig en correct adres in België waar de goederen dienen te worden geleverd. De Klant dient er zorg voor te dragen dat de meegedeelde informatie in het kader van de registratie als strikt vertrouwelijk worden behandeld. De Klant verbindt er zich toe correcte en volledige informatie te verstrekken tijdens de registratie en de Verkoper op de hoogte te brengen van iedere wijziging. De Klant is aansprakelijk voor elke vorm van schade die zou voortvloeien uit foutieve, misleidende of onvolledige informatie. Elke vorm van bedrog of misbruik kan door de Verkoper gerechtelijk vervolgd worden De Verkoper behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de registratie, een bestaande account en gemaakte bestellingen ten allen tijde, en zonder opgave van redenen, te weigeren of te verwijderen indien er aanwijzingen van fraude, bedrog of onregelmatig gebruik van de Website wordt vastgesteld.

5.2 Bevestiging bestelling

Elke bestelling wordt afgesloten door het bevestigen ervan. De Klant kan het detail van zijn bestelling en de totale prijs controleren en eventuele vergissingen verbeteren voor hij de bestelling bevestigt en aanvaardt. Door het bevestigen van een bestelling verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. De Klant is er zich bovendien van bewust dat het om een bestelling met betalingsverplichting handelt en gaat over tot de betaling ervan. Nadat de Klant zijn of haar bestelling bevestigt, krijgt hij of zij een overzicht op het beeldscherm alsook een bevestigingse-mail vanwege de Verkoper op het bij de registratie opgegeven e-mailadres. De koopovereenkomst komt tot stand bij en door het verzenden van de bevestigingse-mail door de Verkoper. Bovenop de weigeringsmogelijkheid vermeld in artikel 5.1 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden behoudt de Verkoper zich de mogelijkheid voor om de bestelling niet te bevestigen, met name in geval van weigering van betalingstoelating vanwege de officieel benoemde instellingen, een niet-betaling van een vorige levering, een lopend betalingsgeschil, problemen inzake de ontvangen bestelling, een onvolledige bestelling, voorzienbare problemen betreffende de levering van het product of een procedure ingesteld om één of meerdere van de bestelde producten terug te roepen.

5.3 Opvolging en wijziging van bestellingen

Voordat de Klant zijn of haar bestelling bevestigd heeft kan deze bestelling steeds aangepast worden. Nadat een bestelling bevestigd werd kan deze echter niet meer geannuleerd worden, noch kunnen wijzigingen van de bestelling door de Klant in aanmerking genomen worden. Er wordt verwezen naar artikel 2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daarin vervatte herroepingsmogelijkheden.

5.4 Verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen

Om onze jongste consumenten te beschermen en in overeenstemming met de federale wetgeving verkopen Viking Gent BVBA geen alcoholische dranken (< 0,5% vol.) aan jongeren onder 16 jaar en geen sterke drank (> 22 % vol) aan jongeren onder 18 jaar. De leverancier behoudt het recht om de levering te weigeren als de Klant niet voldoet aan deze voorwaarden met betrekking tot de minimumleeftijd, en dient de klant de verplaatsingskosten/leveringskosten op zich te nemen.

Een identificatiebewijs kan worden gevraagd (overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 januari 1977). Viking Gent BVBA behoudt zich het recht voor om te weigeren alcohol te leveren aan iedere persoon die de vereiste leeftijd niet blijkt te hebben of die onder invloed van alcohol of geneesmiddelen blijkt te zijn. Door een bestelling te plaatsen die alcohol bevat, bevestigt u dat u de vereiste leeftijd hebt.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Geniet maar gebruik met mate.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betalingsmodaliteiten

Uitsluitend de hiernavolgende betalingswijzen worden door de Verkoper op de Website aanvaard: Bancontact, Mastercard & Visa. De overdracht van risico en van eigendom geschiedt op het ogenblik van de aflevering aan de Klant. De bestelde producten blijven in elk geval eigendom van de Verkoper zolang de bestelling niet volledig werd betaald door de Klant. Een levering van bestelde echter niet-volledig betaalde goederen is uitgesloten. Bovendien is de Verkoper gemachtigd om elke bestelling of elke levering te schorsen of te annuleren als de betalingstoelating wordt geweigerd door de financiële instellingen.

6.2 Beveiliging van de betaalmiddelen

De Verkoper doet het nodige om een zo veilig mogelijke betaalomgeving aan te bieden. Daarvoor wordt beroep gedaan op de betaalomgeving van Mollie met als doel het garanderen van het vertrouwelijke karakter van de door de Klant meegedeelde (betaal-)informatie.

Artikel 7: Levering

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven tijdens het bestelproces. Het is de taak van de Klant om de juistheid van de opgegeven inlichtingen te controleren alvorens de bestelling te valideren (huisnummer, verdieping, naam, postcode …). De producten worden uitsluitend geleverd in België door Viking Gent BVBA zelf of door een koerierdienst. Ingeval er op het door de Klant opgegeven leveringsadres een onthaal of receptie aanwezig is, kan de levering bij dat onthaal of die receptie gebeuren. In dit geval, zal de herroepingstermijn verstrijken 14 dagen na aflevering van het pakket aan het onthaal of receptie aanwezig op het adres opgegeven door de Klant. De goederen worden door de Verkoper binnen de voorziene termijn na het afronden van een bestelling geleverd. Dit is op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst, namelijk de ontvangst door de Klant van de door verzonden bevestigingsmail. Het pakket wordt geacht in goede staat te zijn afgeleverd, tenzij de Klant zichtbare schade of zichtbaar verlies van inhoud heeft gemeld bij uitreiking. In geval van verlies van inhoud of schade die niet zichtbaar was op het moment van de levering of wanneer de Klant de schade niet kon melden bij de levering omdat daar geen medewerker van Viking Gent BVBA bij aanwezig was, moet de Verkoper daarvan binnen de 7 dagen na de levering, zaterdagen, zondagen en feestdagen niet inbegrepen, op de hoogte worden gebracht. In geval van te late levering door Viking Gent BVBA, moet de Verkoper daarvan binnen de 15 kalenderdagen na levering op de hoogte worden gebracht. In geval van verloren pakket, moet de Verkoper daarvan binnen de 90 kalenderdagen na de voorziene leveringsdatum op de hoogte worden gebracht. Wat betreft de mogelijkheden voor de Klant in geval van niet of laattijdige levering en voor het geval dat er niemand aanwezig is op het opgegeven adres om de bestelling aan te nemen. Hieronder ook de mogelijkheid om bij afwezigheid van de Klant op het leveringsadres en de afwezigheid van de buren, een nieuwe afspraak te maken voor de levering. In geval van afwezigheid bij een 2de afspraak, zal de bestelling geannuleerd worden door de Verkoper. In dit geval, om een eventuele terugbetaling van de betaalde goederen worden de Klanten verzocht de Klantendienst te contacteren op het nummer +32 472 25 70 69. De Verkoper behoudt zich het recht voor te weigeren een levering uit te voeren of een bestelling na te komen die uitgaat van een Klant die een eerdere bestelling geheel of gedeeltelijk niet zou betaald hebben of met wie een geschil omtrent de betaling zou bestaan. In overeenstemming met artikel 5 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zal de Klant aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade die zou voortvloeien uit foutieve, misleidende of onvolledige informatie. De Verkoper kan de inontvangstneming bewijzen met alle mogelijke bewijsmiddelen, onder meer door een ondertekend leveringsborderel van de transporteur of met vermoedens. Bij de levering van de bestelling wordt een factuur toegevoegd.

Artikel 8: Garanties

8.1 Wettelijke garanties verplicht te geven door de Verkoper

De aansprakelijkheid van en waarborgen verleend door de Verkoper zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht. De Verkoper is verantwoordelijk voor verborgen gebreken en gebreken in vakmanschap met betrekking tot de gekochte consumptiegoederen die binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van aflevering optreden. Indien een gebrek tijdens deze periode optreedt, dient de Verkoper het product te vervangen of te herstellen, naargelang de keuze van de Klant (behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn). Om zich op deze garantie te kunnen beroepen, dient de Klant de gebreken aan de Verkoper (zie: de Klantendienst) te melden binnen een termijn van twee maanden nadat ze door de Klant zijn ontdekt of hadden moeten ontdekt worden en dient hij/zij het defecte product binnen die periode van twee maanden aan de Klantendienst terug te brengen in Viking Gent BVBA in België.

De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Klant indien:

*deze laatste de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bestemd;

*het betrokken product werd aangepast, gewijzigd of hersteld;

*het product in kwestie door opzet of nalatigheid van de Klant beschadigd werd;

*het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.

Artikel 9: Gebruik van de Gegevens met persoonlijk karakter

De Verkoper bewaart de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en de privacyverklaring van de Verkoper, terug te vinden onder de rubriek “Bescherming van de privacy”. Hierin vindt de Klant eveneens informatie met betrekking tot het gebruik van cookies door de Verkoper op de Website. De Koper kan met alle vragen of klachten die betrekking hebben op de verwerking van zijn persoonlijke gegevens terecht bij: Klantendienst via ‘Contact ‘ waar alle gegevens te vinden zijn.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Er wordt verwezen naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden die integraal deel uitmaken van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en waarin de eigendom en het gebruiksrecht van de op de Website aanwezige elementen verduidelijkt wordt. In elk geval maken de namen en logo’s van de Website, van de Verkoper en ook de namen van verbonden ondernemingen die op deze Website worden vermeld, namen en merken uit die door nationale en internationale wetten zijn beschermd. De gebruikersrechten, de reproductierechten en de intellectuele rechten met betrekking tot de Website zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper. Ze mogen niet worden gereproduceerd of aan het publiek meegedeeld, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Er wordt verwezen naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden die integraal deel uitmaken van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en waarin de bepalingen aangaande de aansprakelijkheid van de Verkoper voor diens Website verduidelijkt worden. De Verkoper neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de computerinstallatie van de Klant, veroorzaakt door het gebruik van de Website. De Verkoper kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een – zelfs tijdelijke – onderbreking van de service op de Website. De Website bevat hyperlinks naar andere websites waarover de Verkoper geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten in verband met de informatie (meer bepaald betreffende de prijzen) die op de Website wordt vermeld. De foto’s en andere afbeeldingen die worden gebruikt als illustratie voor de artikelen hebben geen contractuele waarde.

Artikel 12: Varia

De Klant is uitsluitend aansprakelijk voor elke vorm van (in-)directe schade die zou kunnen voortvloeien uit de informatie die hij of zij als commentaar op de Website plaatst. Hieronder begrepen de inbreuk op (intellectuele of andere) rechten van derden. In geval er misbruik wordt gemaakt van de site, of bij herhaald herroepen van bestellingen door de klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen om zijn belangen te vrijwaren en de eventuele geleden schade te recupereren. Alle gevallen van overmacht, zoals bepaald door de wet en de rechtspraak, verhinderen of annuleren de verplichtingen van de Website, als het desbetreffende geval langer dan één (1) maand duurt. Overmacht omvat gebeurtenissen die onvoorzienbaar, onweerlegbaar en buiten de wil van de Verkoper om de uitvoering van de verkoopovereenkomst binnen de voorziene omstandigheden absoluut onmogelijk maken. Storing of vertraging door de Verkoper bij de handhaving van of gedeeltelijk handhaven van enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van zijn rechten uit hoofde van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, nu of in de toekomst. De originele versie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Verkoopvoorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.

Artikel 13: Toepasbaar recht / Klachten en geschillen

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Verkoopvoorwaarden. In geval van een onenigheid of een geschil verbindt de Klant zich ertoe zich eerst tot de Klantendienst te richten om een minnelijke oplossing te zoeken. Wanneer er geen minnelijk akkoord tot stand is gekomen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.